A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Луцьке ВПУ будівництва та архітектури

Стилі і напрямки

Дата: 13.04.2020 13:26
Кількість переглядів: 3560

1. Доба монументального стилю (Х - ХІ ст.)

Ознаки творів доби монументального стилю:

Масштабність

Величність

Ідейний пафос

Приклади літератури: "Остромирове Євангеліє", "Повість минулих літ", "Слово про закон і благодать".

2. Доба орнаментального стилю (кінець ХІ - ХІІІ ст.)

Ознаки творів доби орнаментального стилю:

Ритмічність підпорядкування художнього тексту;

Витонченість художніх засобів

Приклади літературних творів: "Слово про похід Ігорів", "Повчання дітям", Галицько-Волинський літопис.

3. Доба підсумків (ХІV - XV ст.)

Ознаки творів доби підсумків:

Змішання стилів;

Характерні зводи.

Приклади творів: "Лаврентіївський звід", "Літопис Руський", "Києво-Печерський патерик".

4. Ренесанс

Ренесанс - це напрямок у мистецтві, що виник в Італії в ХІV ст. і поширився в Англії, Франції, Німеччині та інших країнах Європи.

Ознаки ренесансу:

Наслідування античного мистецтва;

Гуманізм;

Зацікавлення життям простих людей;

Заперечення середньовічних традицій.

Письменники доби Ренесансу: Павло Русин, Себастьян Кленович.

5. Бароко

Бароко - це стиль в архітектурі і мистецтві ХVІІІ ст., для якого характерна підкреслена урочистість, декоративність. Метою є справити враження, викликати зворушення.

Ознаки бароко:

Центральне місце відводиться Богові;

Релігійне забарвлення;

Динамізм;

Гіперболізація;

Метафоричність мови;

Спроба поєднати античність з християнством;

Пристрасть до сміливих комбінацій, чудернацького, незвичного.

Представники доби бароко: І. Вишенський, М. Смотрицький, І. Величковський.

6. Класицизм

Класицизм - це художній стиль й естетичний напрям, який розвивався в ХVІІ ст. у Франції і різною мірою охопив європейські літератури ХVІІІ - першої третини ХІХ ст.

Ознаки класицизму:

Поділ персонажів на позитивних і негативних;

Одновимірність характеру;

Правило трьох єдностей;

Сюжет розгортається лінійно, практикуються концентричні сюжети.

7. Сентименталізм

Сентименталізм - це один із літературних напрямів другої половини ХVІІІ - початку ХІХ ст. у країнах Європи, що виник як заперечення раціоналізму класицистів у добу Просвітництва.

Герой сентименталізму:

Проста людина з народу;

Надзвичайно чуттєвий та вразливий;

Знаходить гармонію у спілкуванні з людиною.

Ідеї сентименталізму:

Захист права людини на приватне життя незалежно від станової приналежності.

Духовний світ почуттів селянина, міщанина багатший за світ представників дворянства.

Сементалізм в українській літературі: І. Котляревський "Енеїда", Г. Квітка-Основ'яненко "Маруся".

8. Романтизм

Романтизм - це художній метод у літературі і мистецтві першої половини ХІХ ст., його суть полягає у тому, що реальній дійсності, яка не задовольняє митця, протиставляються картини життя бажаного, витвореного мрією.

Ознаки романтизму:

Виняткові характери у виняткових обставинах;

Ліризм;

Фантастика;

Увага до історичного минулого;

Звернення до фольклору.

Романтизм в українській літературі: Євген Гребінка ("Сонце та Хмари"), Микола Костомаров, Віктор Забіла.

9. Реалізм

Реалізм - це мистецький напрям ХІХ ст., що зображував типові характери в типових обставинах, прагнучи до глибокого й панорамного змалювання життя в його закономірностях і суперечностях.

Ознаки реалізму:

Соціальна зумовленість життя людини;

Змалювання згубного впливу антигуманного світу на вчинки і долю людини;

Історизм у відтворенні явищ дійсності;

Гуманізм, співчуття і протест проти всіх форм соціального і духовного поневолення.

10. Натуралізм

Натуралізм - це літературний напрям, що виник у Франції в 70-ті роки ХІХ ст. і поширився в Європі та США. Виник як реакція на вичерпність форм реалізму і його принцип соціальної зумовленості людського характеру.

Ознаки натуралізму:

Тлумачення особи біологічними, спадковими рисами то соціально-моральним середовищем.

Буття героїв у світлі досягнень науки.

Натуралізм в українській літературі: Іван Франко "Ріпник", "Борислав сміється".

11. Модернізм

Модернізм - це комплекс літературно-мистецьких напрямів, що виникли наприкінці ХІХ ст. як заперечення натуралізму в художній дійсності, як спростування заангажованості митця.

Основні напрями:

Імпресіонізм

Експресіонізм

Неоромантизм

Неореалізм

Неокласицизм

Символізм

Футуризм

11.1. Імпресіонізм

Імпресіонізм - це напрям у мистецтві й літературі середини ХІХ - поч. ХХ ст., представники якого намагалися відтворити навколишній світ у всій його змінюваності й рухливості, а також показати найтонші відтінки настрою, почуттів людини.

Ознаки імпресіонізму:

Тонкий психологізм змалювання персонажів;

Прагнення відтворити найтонші відтінки настрою;

Прагнення схопити миттєві враження;

Тяжіння до лаконізму прози, її ритмічності;

Багатство відтінків у змалюванні дійсності;

Посилена увага до кольорів, звуків і яскравих художніх деталей.

Імпресіонізм в українській літературі: Михайло Коцюбинський "Цвіт яблуні", "Intermezzo", М. Хвильовий, С. Васильченко "Талант".

11.2. Експресіонізм

Експресіонізм - це літературно-мистецький стильовий напрям модернізму, що оформився в Німеччині на початку ХХ ст., передусім у малярському середовищі, проіснувавши до 30-х років.

Ознаки експресіонізму:

Відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське "Я", напругу його переживань та емоцій;

"Нервова" емоційність;

Ірраціональність;

Фрагментарність;

Плакатність;

Позбавлення прикрас;

Схильність до контрастування барв;

Гротескність;

Гіперболізація;

Використання символів;

Відчуття повсякденного болю;

Страх за майбутнє людини.

Експресіонізм в українській літературі: В. Стефаник "Камінний хрест", М. Куліш, О. Турянський.

11.3. Неоромантизм

Неоромантизм - це напрям кінця ХІХ - поч. ХХ ст., вид модернізму, який зародився у Франції і генетично пов'язаний із романтизмом.

Ознаки неоромантизму:

Прагнення поєднати ідеал з дійсністю;

Виразність суспільних ідеалів;

Прагнення до визволення особистості;

Виняткова й активна особистість може підняти до свого рівня інших;

Гострий конфлікт між добром і злом, правдою і кривдою;

Привернення уваги до чуттєвої сфери людини;

Піднесення постаті самотнього визначного героя.

Неоромантизм в українській літературі: Леся Українка "Лісова пісня", О. Кобилянська "Земля", "Битва", М. Коцюбинський "Тіні забутих предків".

11.4. Неореалізм

Неореалізм - це стильова течія, що виявила себе на межі ХІХ - ХХ століть і характеризувалася документальною достовірністю, філософсько-аналітичним заглибленням у дійсність і ліричною стихією.

Героями неореалістичних творів є люди звичайні, проте з багатим внутрішнім світом; об'єктом зображення є не стільки вчинки, як відчуття і роздуми персонажів.

Неореалізм в українській літературі: В. Винниченко "Момент", В. Підмогильний, Григорій Тютюнник.

11.5. Неокласицизм

Неокласицизм (від гр. neos — молодий та лат. classicus — зразковий) — течія в літературі й мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму і знайшла свій вияв у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод. Неокласицизм виник у західноєвропейській літературі в середині ХІХ ст.

Ознаки неокласицизму:

Повернення до вічних законів мистецтва;

Орієнтація на кращі здобутки античності;

Інтелектуалізм;

Естетизм;

Використання зразків античної культури і культури епохи Відродження;

Гармонія між розумом і почуттями;

Аристократизм духу;

Несприйняття радянської дійсності (комуністичної ідеології - всього, що призвело до падіння рівня духовності).

Принцип неокласиків: «На теми, що нові, античний вірш складаймо».

Характерні жанри: сонет, олександрина, терцина, октава, рондо тощо.

Неокласицизм в українській літературі: "П'ятірне гроно" неокласиків - М. Драй-Хмара, М. Зеров, Освальд Бургардт (Юрій Клен), П. Филипович, М. Рильський. Поети «празької школи».

11.6. Символізм

Символізм - це стильова течія модернізму, головним художнім засобом якої є символ як спосіб вираження незбагненої суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Засновником символізму вважається Шарль Бодлер.

Ознаки символізму:

Заміна думок, понять відповідними знаками - символами, що мають прихований зміст;

Бунт проти консервативної народної моралі;

Естетство (захоплення витонченою поетичною формою й недооцінка змісту);

Культ екзотичних і заборонених тем;

Увага до позасвідомого з метою вирватися за межі повсякденного.

Символізм в українській літературі: П. Тичина, М. Вороний, О. Кобилянська

11.7. Футуризм

Футуризм - це одна з течій у літературі. Основоположник — італійський письменник Марінетті, що в 1909 році опублікував «Перший маніфест футуризму», де закликав звільнитися від літератури минулого і створити «динамічну літературу майбутнього», що буде оспівувати замість людини техніку та машини.

Ознаки футуризму:

«Ліквідація мистецтва є наше мистецтво»;

«Набутки розуму, а не душі та серця»;

Заперечення реалізму;

Відкидання класичної спадщини;

Руйнування норм морфології і синтаксису;

Звуконаслідування;

Використання образів-символів;

Анархізм, нехтування існуючими нормами моралі, егоцентризм.

Футуризм в українській літературі: М. Семенко, Я. Савченко, В. Поліщук.

11.8.Екзистенціалізм

Екзистенціалізм (від лат. exsistentia — існування) — модерністська течія в літературі, що оформилась на початку 40-х років ХХ ст. і найвиразніше виявила себе у творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю.

Характерні ознаки екзистенціалізму:

Песимізм

Заперечення раціонального пізнання;

Твердження інтуїтивного розуміння реальності.

Людське існування (екзистенція) виявляється через турботу, страх, рішучість, совість.

Людина осягає екзистенцію в граничних ситуаціях (боротьба, страждання, смерть).

Екзистенціалізм в українській літературі: В. Підмогильний


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора