A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Звіт колективу училища за 2018-2019 н.р.

Дата: 12.09.2019 10:28
Кількість переглядів: 142

Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури

Звіт колективу училища за 2018-2019 н.р.

 

         12.09.2019р.

 

Удосконалення державних стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній методології, надання послуг професійної освіти за всіма формами формального і неформального навчання (очного, заочного, дуального, дистанційного, індивідуального) та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу, інформатизація, розробка педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів є актуальними завданнями, над якими працює колектив Луцького ВПУ будівництва та архітектури.

Навчальний процес в училищі здійснювався відповідно Плану роботи училища на 2018-2019 навчальний рік, схваленого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Метою діяльності ІПП училища у 2019-2020 р. є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів третього (вищого) рівня професійної освіти, що відповідають четвертому рівню національної рамки кваліфікацій та фахового молодшого бакалавра із застосуванням всіх видів здобуття професійної освіти (формальна, неформальна, інформальна) та форм (інституційна, дуальна, індивідуальна) згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти та реалізації права особи на освіту впродовж життя. Крім того, особа має право вибору форм здобуття професійної освіти, їх інтеграції, зміни освітньої траєкторії, графіку, продовження безперервного процесу навчання для здобуття професійних кваліфікацій на більш високих рівнях Національної рамки кваліфікацій. Стратегічним завданням колектив училища вбачає формування трудового потенціалу, який відповідав би не тільки сучасним вимогам роботодавців, а й міжнародним стандартам.

 

                 

Формування контингенту учнів і слухачів

 

У 2018-2019 навчальному році училище здійснювало підготовку майбутніх робітників з 16 професій та молодших спеціалістів із трьох спеціальностей.

Формування пропозиції державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється училищем у відповідності до ринку праці, запитів роботодавців на підставі двосторонніх угод між училищем та роботодавцями. Моніторинг та прогнозування потреб ринку праці училище проводить на підставі опитування випускників училища, роботодавців та співпраці з обласним центром зайнятості.

На сьогодні загальний ліцензований обсяг прийому по училищу по рівню кваліфікованого робітника становить 960 чол., а молодшого спеціаліста – 120 чол.

План набору є найбільшим серед ПТНЗ області і становив у 2019 р. – 405 чол. (2018 році 415 чол.)  У зв’язку із труднощами у комплектації групи з професій художніх ремесел на базі 11 класів, а також професій штукатур, маляр зроблено певні коригування. Станом на 01.09.2019 року план набору виконаний на 96% (390 чол.).

В результаті набору 2019 р. бюджетний контингент  в училищі на 01.09.2019 р. становить 615 чол. (минулий рік – 594 чол.)

На базі 9 класів – 285 чол., на базі 11 класів – 239 чол., молодший спеціаліст – 91 чол. Крім того 14 чол. нового набору будуть навчатися за контрактом (заочна форма з спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», 3 чол. за професією електрозварювальник, 5 зварників ручного зварювання – підвищення кваліфікації, 2 – художні ремесла. Всього за контрактом – 29 учнів і студентів (5%) від загального контингенту (644 чол.)

Обсяги прийому учнів на навчання не перевищують ліцензованих, назви професій відповідають класифікатору та ліцензіям.

Випуск в училищі за всіма формами і видами навчання становив 427 чол., в т.ч.:

332 чол. – бюджетний контингент

95 чол. – за угодами з підприємствами та фізичними особами.

Робітничу кваліфікацію з двох і більше професій здобули 274 випускник, що становить 64 %. Випущено 42 чол. з дипломами молодшого спеціаліста, в тому числі 2 дипломи з відзнакою. Всього дипломів з відзнакою у 2018-2019н.р. – 16.

Працевлаштування в училищі здійснювалось у відповідності до укладених з роботодавцями двохсторонніх та трьохсторонніх договорів. Відсоток трьохсторонніх угод становить 2%.

 Згідно попередніх даних по працевлаштуванню випускників училища:

 • працевлаштовано за професією – 210 чол.
 • направлені на навчання у ВНЗ на денну форму навчання - 120 випускників. 

 

Всього відраховано 39 учнів з державної форми навчання, 8 працівників, 14- контракт. (всього 61)

 

 Організація навчального процесу у навчальному закладі.

 

      Педагогічний колектив Луцького ВПУ будівництва та архітектури спрямовує свою діяльність на підвищення якості освіти та забезпечення рівного  доступу до неї через створення інноваційного освітнього простору в закладі, запровадження компетентнісного підходу до організації навчально –виховного процесу, формування сучасної моделі управління, підтримку обдарованості, творчості, лідерства та високої духовності.

 Професійна підготовка учнів в 2018-2019 н.р. здійснювалась у відповідності до затверджених робочих навчальних планів та програм. Протягом навчального року велась робота з вдосконалення програм теоретичного, виробничого навчання та практики, укладання та систематизації комплексного методичного забезпечення професій і предметів на компетентнісній основі.

У навчальному процесі використовуються 36 кабінетів, в т.ч. 21 кабінет професійно-теоретичної підготовки, 4 кабінети загально професійної підготовки, 11 кабінетів загальноосвітньої підготовки та 1 кабінет-лабораторія, які відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам.

В училищі створені сприятливі умови для активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі: працює два комп’ютерних класи з мультимедійним обладнанням, об’єднаних в локальну мережу з підключенням до Інтернету з Wi-Fi-покриттям, навчальні кабінети оснащені комп’ютерами, мультимедійними проекторами, смарт-телевізорами, що створює інформаційне освітнє середовище.

Результатом високого рівня підготовки кваліфікованих робітників є призові місця наших учнів в конкурсах фахової майстерності:

 

І місце в обласному конкурсі –захисті науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму у секції  «Юні техніки та дослідники промисловості і сільського господарства», 27.02.2019 Роман Колеснік

 

4 місце у номінації зварювальні роботи у Всеукраїнському конкурсі Worldskills Ukraine 2018, Захарчук Владислав

 

І місце в обласному конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії маляр, Пашкуда Дмитро.

 

4 місце у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії маляр, Пашкуда Дмитро. 14-16.05.2019р.

 

ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі серед НПЦ компанії «CНЄЖКА-УКРАЇНА»: «Декорування готового дерев`яного виробу за допомогою продуктів ТМ VIDARON компанії «CНЄЖКА-УКРАЇНА», травень 2019р.

 

Чотири дипломи І ступеня в обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість  - тобі, Україно!», Брагін О., Майданець О., Поліщук А.

 

Результативність навчання

 

По закінченню навчального року проведено  моніторинг навчальних досягнень учнів з метою  здійснення самоаналізу роботи училища, стимулювання творчості педагогів у підвищенні результативності своєї роботи.

Основна увага приділялась  порівняльному аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, результатам держаних кваліфікаційної та підсумкової атестацій участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, результативності ЗНО.

За 2018/2019 навчальний рік зроблені певні кроки щодо підвищення якості навчання.  15 учнів показали високий рівень навчальних досягнень з середнім балом – 10 і більше та закінчили училище з червоним дипломом.

Також 15 учнів перехідного контингенту закінчили навчальний рік з балами високого та достатнього рівня.

В кожній групі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так з балами високого та достатнього рівня  можуть навчатися ще 17 учнів, які за результатами семестру мають по одній, дві оцінки середнього рівня.

Особливістю проведення ДПА в поточному навчальному році було те, що ДПА з української мови, історії України та математики  для учнів груп № 22,33,31  вперше проводилось у формі ЗНО.

Тенденція підвищення рівня результативності підготовки учнів до державної підсумкової атестації у формі ЗНО, на жаль, не прослідковується.

Аналіз порівняльних результатів свідчить про те, що в кожній навчальній групі, яка здавали ЗНО, позитивна динаміка відсутня. Зростає відсоток початкового рівня , спадає відсоток середнього та достатнього рівня.

Таким чином, в процесі навчання є недоліки, над якими ще треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності в окремих групах, намітити шляхи їх подолання.

Слід звернути увагу і на те, що якість навчальних досягнень певної частини учнів залишається низькою. Нижче від загальноучилищного показника якості закінчили навчальний рік учні груп будівельного напрямку.

 Вищі показники якості навчальних досягнень з предметів мають учні груп відділення художніх ремесел.

Викликає тривогу навчання  учнів, які мають  початковий рівень навчальних досягнень. Серед основних причин такої ситуації варто відмітити невиконання окремими учнями вимог, що висуваються до них у навчальному процесі. Складні випадки низької успішності учнів здебільшого трапляються там, де батьки не переймаються розвитком та вихованням своїх дітей, байдужі до їх долі. Разом з тим, однією з вагомих причин залишається недостатня робота педагогічного колективу щодо розвитку в учнів мотивації до навчання, починаючи з першого класу в школі і до випускного курсу в училищі.

Аналіз успішності учнів училища за 2018- 2019 навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки, над якими ще треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності в окремих групах, намітити шляхи їх подолання.

Слід звернути увагу і на те, що якість навчальних досягнень певної частини учнів залишається низькою. Нижче від загальноучилищного показника якості закінчили навчальний рік учні груп будівельного напрямку.

 Найвищі показники якості навчальних досягнень з предметів мають учні груп відділення художніх ремесел.

Викликає тривогу навчання  учнів, які мають  початковий рівень навчальних досягнень. Серед основних причин такої ситуації варто відмітити  невиконання окремими учнями вимог, що висуваються до них у навчальному процесі. Складні випадки низької успішності учнів здебільшого трапляються там, де батьки не переймаються розвитком та вихованням своїх дітей, байдужі до їх долі. Разом з тим, однією з вагомих причин залишається недостатня робота педагогічного колективу щодо розвитку в учнів мотивації до навчання, починаючи з першого класу і до випускного курсу в училищі.

 

Впровадження дуальної форми навчання у розрізі груп у 2018-19 н.р.

 

Група

Всього годин в/навчання

в майстерні

З них безпосередньо на виробництві

%   годин на виробництві

Примітка

31

204+192

0+72

18,1%

 

32

204+216

132+60

45,7%

 

Т-1

204+198

132+84

53,7%

 

Т-2

198+180

48+60

28,5%

 

Т-3

192+216

66+84

36,7%

 

Т-4

204+120

48+0

14,8%

 

Т-5

222+108

0+42

12,7%

 

Т-6

180+204

114+48

42,1%

 

Т-7

168+198

84+48

36,0%

 

Т-8

246+96

144+48

56,1%

 

Т-9

246+96

132+12

42,1%

 

Т-11

162+96

0+0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення навчального закладу

 

Роботу училища забезпечують 77 педагогічних працівників та 39 працівників обслуговуючого персоналу. В училищі працює висококваліфікований, творчий педагогічний колектив, здатний забезпечувати достатній рівень навчання, умови для індивідуального розвитку учнів, який будує свою педагогічну діяльність на єдиних професійних принципах. Усі викладачі мають відповідну фахову освіту і планово працюють над підвищенням свого професійного рівня.

Професійно-практичну підготовку в училищі забезпечують 28 майстрів виробничого навчання, з них 8 осіб мають вищу, 20 осіб – неповну вищу освіту та 32 штатних викладачі і 16 сумісників (5 внутрішніх сумісників та 12 зовнішніх).

На сьогодні 32 педпрацівники мають педагогічну кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії». 3 викладачів – педагогічне звання «викладач-методист», 1 вихователь - педагогічне звання «вихователь-методист»,  12 – «старший викладач», 9 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» і 5 – «майстер виробничого навчання І категорії», 12 педагогів нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та двоє педагогів нагороджено нагрудним знаком «А.С.Макаренко»., 1 педагогічний працівник – нагороджений почесною грамотою КМУ

        Підвищення кваліфікації працівників навчального закладу та проходження стажування здійснюється згідно затвердженого плану. У 2018-2019н.р. пройшли згідно графіка курси підвищення кваліфікації: 4 майстри в/н та два викладачі спец предметів – перший етап курсів при Білоцерківському інституті ППО ІПП, 5 викладачів з/о предметів, бібліотекар та керівник гуртка. Окрім того на базі трьох НПЦ стажування за різними програмами проходили майстри в/н, викладачі та учні.

       

  У 2019 році атестацію пройшли: 8 майстрів в/н, 7 викладачів, 2 керівники гуртків, соціальний педагог, вихователь гуртожитку, методист та директор навчального закладу.

Стажування майстрів в/н та викладачів спец предметів відбувалося шляхом навчання на курсах – тренінгах на базі навчально – практичних центрів «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Снєжка» та  «Кнауф», на підприємствах - соціальних партнерах училища, з якими заключені відповідні угоди. Стажування пройшли 14 майстрів та 7 викладачів спец предметів.

Дирекцією училища передбачено моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, встановлення премій і доплат до посадових окладів і ставок заробітної плати за конкретні результати праці (а саме: високі результати учнів в обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах із професій, конкурсах професійної майстерності, участь у виставці педагогічних напрацювань «Творчі сходинки педагогів Волині» та ін.).

Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі  посадового окладу здійснюється відповідно до ч.1 статті 57 «Закону про освіту».

У звітному періоді виплачувалися кошти по загальному фонду:

- на виплату оздоровчих педпрацівникам на суму 444 703 грн.

- на виплату щорічної винагороди – 416 305 грн

     - премії та матеріальна допомога спеціалістам і робітникам – 91 056 грн

На доплати всього 3 003 470 грн:

 • за класне керівництво – 88 535 грн
 • за перевірку зошитів – 27 368 грн
 • за кабінети та майстерні – 229 268 грн
 • за метод. комісії – 60 933 грн
 • на інші доплати і надбавки – 743 876 грн,  (доплати за мінімальні зарплати – 72 129 грн)
 • за вислугу років – 1 068 855 грн
 • за престижність праці – 758 908 грн
 • за особливі умови праці бібліотекарям– 14 531 грн
 • зарплата за посадовим окладом 7 474 753 грн

Разом: 11 430 287 грн.

       

 Методична робота

      Упродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив училища працював над новою методичною темою «Компетентнісна основа підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів».

           Робота педколективу над єдиною методичною темою здійснювалася у відповідності до вимог Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2006 р. № 582, річних планів роботи училища.

          Навчально - методичною радою був розроблений на 5 років план роботи з проблеми, у якому передбачено теоретичне дослідження інформаційних джерел з даного питання, його науковий аналіз, вивчення вже існуючих напрацювань педагогами училища, апробацію нових методик, які дозволяють реалізувати методичну мету проведення показових уроків, вироблення рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми.

       На основі даного плану складені річні плани роботи, спланована діяльність науково-методичної ради, педради, методичних комісій, творчих груп.

       У відповідності із загальною темою організована робота методичних та циклових комісій і визначені індивідуальні завдання для кожного педагогічного працівника.

       У процесі роботи над єдиною методичною проблемою створено довідково-інформаційний фонд, каталоги напрацювань педпрацівників, методичних розробок показових уроків та позакласних заходів.

        Вирішенню методичної проблеми сприяли робота НМР, методичних комісій, участь в обласних секціях та заходи:

Методичний практикум «Електронні засоби навчання в організації дистанційного навчання», обмін досвідом «Компетентнісна основа викладання предметів. Нові підходи та пошук рішень», ярмарка педагогічних ідей «Пошук. Інновації. Досвід.», семінар – практикум по самоосвіті «Організація навчального матеріалу для формування ключових компетентностей кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста», круглий стіл «Нові підходи до викладання предметів – компетентнісний аспект», обмін досвідом «Застосування Інтернет-технологій на різних етапах уроку».

          В рамках роботи над єдиною методичною проблемою у листопаді-грудні 2018р. проведено традиційну Декаду педагогічної майстерності, протягом якої проведено 14 відкритих уроків, тренінг для викладачів «Активні методи роботи на компетентнісному уроці» (Голотюк В.П.), відкритий захід до Дня Української писемності (Гіляровська Г.П.), відкритий захід до Всеукраїнського тижня права (Місюра В.В.), майстер-класи на базі НПЦ. Показові уроки теоретичного та виробничого навчання демонстрували практичне впровадження нових освітніх технологій, інтеграцію змісту професійно-теоретичної та практичної підготовки, різні прийоми та методи формування предметних та професійних компетенцій засобами уроку.

       Робота з проблемної теми сприяла підвищенню фахового і методичного рівня педпрацівників. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора