Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Правила прийому
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Луцького вищого професійного училища
будівництва та архітектури  м. Луцька на 2017 рік

1. Загальна частина

1.1. На навчання до Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури (далі ЛВПУ БА) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Громадянин України має право безоплатно здобувати професійну освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я не зміг продовжити навчання за раніше обраною професією.

1.3. Прийом громадян до ЛВПУ БА здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • кваліфікований робітник;
 • молодший спеціаліст

1.4. Прийом до ЛВПУ БА проводиться за конкурсом відповідно до Положень „Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” „Про ступеневу професійно-технічну освіту”, „Про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти” затверджених постановами Кабінету Міністрів України відповідно від 20.01.1998 р. № 65, 03.06.1999 р. № 956 та наказом Міністерства освіти України від 20.06.2000 р. № 225. Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ МОНУ 14.05.2013 р. № 499).

1.5. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за скороченими (інтегрованими) навчальними планами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника (ІІІ ступінь) допускаються вступники, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту та документ про професійну освіту за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає отриманій професії.

1.6. На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматись випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

1.7. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансферів з державного бюджету.

1.8. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, ваучерів.


2. Приймальна комісія.
 

2.1. Прийом на навчання здійснює приймальна комісія, яку очолює директор училища. 

2.2. Директор своїм наказом визначає склад та порядок роботи комісії, затверджує правила прийому, за погодженням зі структурним підрозділом з питань професійно-технічної освіти Волинської обласної державної адміністрації. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію і вирішує всі питання, пов’язані з прийомом на навчання. Рішення приймальної комісії оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті навчального закладу.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • приймальна комісія працює щоденно з 9 00 до 17 00 години (перерва для відпочинку і харчування з 13 00 до 14 00 , вихідні дні – субота та неділя);
 • прийом заяв і документів розпочинається з 01.06.2017 р. і закінчується 15.08.2017 р.

        базова середня освіта з 01.06. по 01.08;

        повна загальна середня освіта з 01.06. по 15.08;

        третя ступінь навчання з 01.06. по 15.08

 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступника та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до професійно-технічного училища не пізніше ніж за день до вступних випробовувань. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії.

2.5. Правила прийому до ЛВПУ БА доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, мережу Інтернет та інформаційні стенди.

2.6. Навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, забезпечити дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

2.7. Рішення приймальної комісії, які приймаються в межах її повноважень пов’язані з прийомом до навчального закладу є підставою для видання відповідного наказу директором училища.

2.8. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ЛВПУ БА відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів та затвердженого графіку прийому документів і вступних випробувань.  

2.9. Обмеження з професій та спеціальностей за віком вступників, статтю та медичними показниками згідно кваліфікаційних характеристик та медичної довідки.

2.10. Прийом в училище здійснюється за професіями та спеціальностями згідно додатку № 1. 


3. Документи для вступу.
 

3.1. Вступники подають особисто на ім’я директора заяву про вступ із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (вступ на ІІІ ст. навчання);
 • медичну довідку за формою 086-у;
 • 6 фотокарток 3х4 см;
 • довідку ДПС про ідентифікаційний код;
 • вступник пред’являє особисто паспорт або свідоцтво про народження, документи, що дають право на пільги. В особову справу подаються копії цих документів.

3.2. Усі ксерокопії завіряються за оригіналом навчальним закладом, до якого вони подаються, або в нотаріуса.

3.3. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до кількох навчальних закладів або напрямків підготовки (професій, спеціальностей) (в ЛВПУ БА, та не більше ніж на дві професії (спеціальності)) у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням зобов’язані подати оригінал документа про освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень), в якому навчальному закладі із якої професії (спеціальності) вони вирішили навчатись за державним замовленням.

3.4. Особи, які в установлений термін (5 днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки втрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення.

3.5. При вступі вступника для одночасного навчання у різних навчальних закладах оригінали документів про освіту  зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням. При одночасному навчанні за кошти фізичних і юридичних осіб зберігаються копії документів разом з оригіналом довідки навчального закладу, в якому зберігається оригінал документів.

3.6. Особи, які направляються на навчання підприємствами та організаціями додають до заяви відповідний документ (направлення, цільовий або багатостронній договір).

3.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, свідоцтвом про атестацію, ліцензією і сертифікатом про акредитацію навчального закладу за обраним напрямом, спеціальністю та професіями підготовки, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання і наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
 

4. Умови прийому. 
Вступні випробування та конкурсний відбір.

4.1. Для організації вступних випробувань на перший курс навчання створюються предметні екзаменаційні комісії, а для вступних випробувань на ІІІ ступінь навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і кваліфікованого робітника (для випускників ІІ ступеня навчання у ПТНЗ) створюються фахові атестаційні комісії навчального закладу. Склад предметних екзаменаційних та атестаційних комісій затверджується директором училища.

4.2. Прийом на навчання проводиться шляхом конкурсного відбору за співбесідою, сумою балів результатів вступних випробувань, середнього балу документів про освіту, конкурсного балу та рейтингового списку. У випадку відсутності конкурсу з окремих спеціальностей, професій, низького рівня знань абітурієнтів (менше 4 балів) і при наявності вільних місць за державним замовленням приймальна комісія рекомендує до зарахування на підставі співбесіди та поданих документів (конкурсу документів про освіту, направлень з виробництва, професійної придатності).

4.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікований робітник, молодший спеціаліст,враховується конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, які виносяться на фахові вступні випробування, тестування, співбесіди та середнього балу документа про освіту з округленням до десятих частин бала (за 12 бальною шкалою). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту виставлені за п’ятибальною шкалою враховуються так: „3” відповідає „6”„4” відповідає „9”, „5” відповідає „12”. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

4.4. Прийом та навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за відповідними напрямками підготовки і будуть навчатися за скороченими (інтегрованими) навчальними планами конкурсний бал встановлюється за результатами фахових вступних випробувань та середнього балу з додатку до диплома кваліфікованого робітника.

4.5. У відповідності до конкурсного балу формується рейтинговий список за категоріями у такій послідовності: особи, які мають право на зарахування поза конкурсом, першочергово за інших рівних умов, особи, які зараховуються за конкурсом.

4.6. У межах кожної зазначеної у п. 4.5. цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується за:

-  конкурсним балом від більшого до меншого;

- урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому   

   конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

У випадку рівності балів переваги надаються вступнику з вищими балами з профільних предметів, що виносились на вступні випробування.

4.7. Програми фахових випробувань, завдань на тестування, екзамени, співбесіди розробляються і затверджуються навчальним закладом.

4.8. Навчальний заклад (училище) за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (денна форма навчання) вступників з числа кращих учнів, що навчалися на ІІ ступені, які мають мінімальний середній бал диплома кваліфікованого робітника з спеціальності:

                  „Будівництво  та  цивільна інженерія” –  7,0 бала           

                 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  –   7,0 бала  

і  який  обчислюється згідно пункту 4.3.

4.9. Приймальна комісія залежно від конкурсної ситуації може зменшити мінімальний середній бал диплома кваліфікованого робітника з яким вступник допускається до участі в конкурсному відборі по спеціальностях. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.10. Вступні випробування, конкурсний відбір можуть проводяться поетапно згідно розкладу протягом усього періоду прийому документів.

4.11. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України „Про професійно-технічну освіту”.

4.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час або отримали незадовільні результати (низький рівень 1-3 бали), до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Результати вступних випробувань оголошуються на наступний день.

4.13. Апеляцію на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджує наказом директор училища.

4.14. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву (апеляцію). Апеляційна заява подається на ім’я голови приймальної комісії. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Для приймальної комісії рішення апеляційної комісії є обов’язковим. 
 

5. Зарахування в училище.

5.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення.

У випадку відсутності конкурсу з окремих професій спеціальностей, низького рівня знань абітурієнтів зарахування проводити згідно п.4.2.

5.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії навчального закладу.

5.3. Зараховуються поза конкурсом, при позитивних результатах вступних  випробувань, не менше середнього рівня (4-12 балів) на місця, забезпечені державним замовленням:

– особи, яким відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;

– особи, яким за Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1944 року № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сирів і дітей, позбавленого батьківського піклування (зі змінами)”;

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

– діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місцях, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»

– діти з багатодітних сімей (п’ятеро і більше дітей у сім’ї, за наявності у них достатнього рівня підготовки) відповідно до статті 19 Закону України „Про охорону дитинства”  № 2402-ІІІ від 26.04.2001 р. (зміни від 16.05.2013 р.).

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники старшої середньої загальноосвітньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники основної середньої загальноосвітньої школи, які мають свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профілюючими;

– призери обласних та всеукраїнських конкурсів фахової майстерності за відповідними професіями і напрямками підготовки;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають у вищі професійні училища за відповідними професіями;

– вступники, які в документі про освіту мають оцінки тільки достатнього та високого рівня (8-12 балів, ІІ ступінь)

–  особи за цільовим направленням підприємств та організацій.

Загальна кількість місць, які виділяються для всіх пільговиків не може перевищувати 20 %  /в розрізі професії чи спеціальності/. 

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. Після завершення встановленого терміну вибору вступниками місця навчання, професії, спеціальності (п’ять календарних днів) приймальна комісія, при необхідності відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимоги для зарахування, здійснює корегування списку рекомендованих для зарахування осіб. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати з вступних випробувань.

5.6. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.7.
Зарахування до ЛВПУ БА здійснюється наказом директора. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і за кошти фізичних і юридичних осіб.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10-ти днів від дня їх початку відраховуються з училища. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

При невиконанні державного замовлення з окремих професій (спеціальностей) може бути оголошений додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані, повертаються документи протягом п’яти днів із дня прийняття рішення.

6.3. Забезпечуються гуртожитком зараховані на навчання за державним замовленням іногородні вступники;

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки України.

 

На базі 9-ти класів (другий ступінь навчання, денна форма):

Професія Термін навчання Набір Вступні випробування
Держзамовлення За кошти фізичних (юридичних) осіб
1 2 3 4 5
Маляр; штукатур 3 роки 30 - Співбесіда з математики
Муляр; столяр будівельний 3 роки 30 - Співбесіда з математики
Виробник художніх виробів з дерева 3 роки 6 - Іспит з малюнку
Виробник художніх виробів з кераміки 3 роки 6 - Іспит з малюнку
Виконавець художньо-оформлюваних робіт 3 роки 6 - Іспит з малюнку
Живописець 3 роки 6 - Іспит з малюнку
Всього:   84 чол.    


На базі 11-ти класів

- із здобуттям робітничих професій (другий ступінь навчання)
- неповної вищої освіти, молодший спеціаліст або високого рівня кваліфікації по робітничих професіях (ІІІ ступінь)

Професія Термін навчання Набір Форма проведення
Держзамовлення За кошти фізичних (юридичних) осіб
1 2 3 4 5
Муляр; монтажник систем утеплення будівель 10 міс. 25 5 Співбесіда з математики
Маляр, штукатур  10 міс. 25 5 Співбесіда з математики
Муляр, штукатур  10 міс. 25 5 Співбесіда з математики

Маляр, лицювальник-плиточник

10 міс. 26 4 Співбесіда з математики

Слюсар-сантехнік; електрозварник ручного зварювання

10 міс. 28 2 Співбесіда з математики
Живописець 10 міс. 6 2 Іспит з малюнку
Виробник художніх виробів з дерева 10 міс. 6 2 Іспит з малюнку
Виробник художніх виробів з кераміки 10 міс. - 6 Іспит з малюнку

Електромонтажник з освітлення та освітлюваних мереж; електромонтажник силових мереж та електроустаткування

10 міс. 25 5 Співбесіда з математики

Монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр

10 міс. 25 5 Співбесіда з математики
Столяр; верстатник деревообробних верстатів 10 міс. 25 5 Співбесіда з математики

Електрозварник ручного зварювання

10 міс. 25 5 Співбесіда з математики
Всього:   241 чол. 46 чол.  


На базі професійно-технічної освіти
(третій ступінь навчання)

освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

(із числа випускників училища другого ступеня навчання та інших професійно-технічних  навчальних закладів відповідного профілю, а також працюючих робітників, осіб з числа незайнятого населення):


Спеціальність 
(спеціалізація)
 
Термін навчання Набір Форма проведення
Держзамовлення За кошти фізичних (юридичних) осіб
1 2 3 4 5
Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд) 2 роки (денна);
2 роки (заочна)
26 – денна;
____

4

15 
Фахові вступні випробування
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
(Декоративно-прикладне мистецтво)
2 роки (денна) 12 5 Фахові вступні випробування
Лісове господарство (Оброблювання деревини) 2 роки (денна) 12 5 Фахові вступні випробування
Всього:   50 чол. 29 чол.  


Освітньо-кваліфікаційний рівень КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК

(третій ступінь навчання, денна форма):

Професія Термін навчання Набір Форма проведення
Держзамовлення За кошти фізичних (юридичних) осіб
1 2 3 4 5
Лицювальник-плиточник, маляр 10 міс. 15 5 Фахові випробування
Всього:   15 чол. 5 чол.  


Всього держзамовлення: 390 чол. за кошти фізичних (юридичних) осіб 80 чол. 


Зарахування в училище здійснюється за результатами  вступних випробувань та співбесіди поетапно. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання не  обов’язкове.

Учням училища надається стипендія, безкоштовне проживання у гуртожитку, харчування.

Випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за скороченими термінами навчання у вищих навчальних закладах, з якими укладені двосторонні договори про співпрацю:
 • Луцьким національним технічним університетом
 • Київським національним університетом культури та мистецтв
 • Львівською національною академією мистецтв
 • Національним лісотехнічним університетом України (м. Львів)

 

Зразки завдань, які пропонуються на тестуванні з математики
на основі базової загальної середньої освіти
(після закінчення 9 класів)

 

Телефон приймальної комісії:
26-15-59, 26-29-80, 26-47-40
(099)-358-31-07
  (096)-582-31-80 
 
АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняЗаочне навчанняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб
© 2012 Луцьке ВПУ будівництва та архітектури